مقدمه فاز اول : در این فصل فازهای اصلی ارزیابی سیستم توزیع فروش و خدمات ارائه می گردد.

ما در هر فاز بررسی میکنیم که چطور بهره وری و ارزش در نهایت منجر به خروجی مناسب خواهد شد.

ترجمه و خلاصه کتاب اسراتژی محلی برای اداره بازار محلی

مترجمین :  طاهره آقایاری ، رضا دهقان

شابک : ۶-۹۴۲۹۷-۶۰۰-۹۷۸

انتشارات : اختر شبگرد

طرح جلد : معصومه آقایاری

چاپ:اول / بهار ۱۳۹۴

شماره کتابشناسی ملی :۳۷۹۸۳۴۴

 

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد